Thursday, March 7, 2013


வரலாற்றுப்புகழ் வாய்ந்த கடாரம் மண்ணில் நிகழ்ந்தேறிய பெண்ணிலக்கியவாதிகளின் ஆய்வுநூல் வெளியீடில் ,
கமலாதேவி அரவிந்தனின் சிறுகதைப்பயிலரங்கும், மூன்று தலைமுறை பெண்ணிலக்கியவாதிகளின் வெளியீடும்,
நிகழ்வில் மலேசிய எழுத்தாளினிகளுடன்,---கமலாதேவி அரவிந்தன்


No comments:

Post a Comment